Aktuálne o esperante

Vo svete čoraz viac prepojenom pomocou informačných technológií zažíva esperanto obrovský nárast záujmu, najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí hľadajú alternatívne cesty k medzinárodnej komunikácii... Zamenhof, iniciátor esperanta, sa narodil v roku 1859, 150. výročie jeho narodenia sa slávi všade na svete, okrm iného Svetovým esperantským kongresom v jeho rodnom meste Bialystoku... Počas tohto kongesu bol oficiálne prijatý nový krajinský esperantský zväz v Mongolsku, kde sa bude konať budúci Ázijský esperantský kongres... Rastie záujem o esperanto v Afrike: prišlo k založeniu a posilneniu národných esperantských zväzov v štátoch Angola, Benin, Burundi, Čad, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Kamerun, Konžská demokratická republika, Madagaskar, Mali, Nigéria, Juhoafrická republika, Tanzánia, Togo, Zimbabwe... Nemecké mesto Herzberg získalo oficiálne prímeno "mesto esperanta": sústreďuje sa tam mnoho esperantských aktivít pod záštitou mestských autorít... Medzi aktuálne úspechy esperantskej kultúry patrí okrem iného aj spustenie literárnej revue Beletra Almanako a veľkej anglickej encyklopédie o pôvodnej esperantskej literatúre... Tu je zopár ďalších faktov o súčasnom stave esperanta.

Ciele a pôvod. Začiatkom toho, z čoho sa neskôr stal medzinárodný jazyk Esperanto, bola brožúrka s názvom „Medzinárodný jazyk“, ktorú vydal vo Varšave v roku 1887 doktor Ľudovít Lazar Zamenhof. Myšlienka medzinárodného plánovaného jazyka, ktorého cieľom nie je nahradiť etnické jazyky, ale slúžiť ako pomocný druhý jazyk pre všetkých, nie je nová. Zamenhof videl, že taký jazyk sa musí rozširovať kolektívnym používaním, a tak obmedzil svoj prvotný návrh na minimálnu gramatiku a malú slovnú zásobu. Teraz je však esperanto plne rozvinutým jazykom s celosvetovou komunitou hovoriacich a kompletnými vyjadrovacími prostriedkami. Mnohé zo Zamenhofových myšlienok predišli myšlienky zakladateľa modernej lingvistiky Ferdinanda de Saussure (ktorého brat René bol esperantistom).

Charakteristika. Esperanto je tak hovorená ako aj písaná reč. Jej slovná zásoba pochádza najmä zo západných jazykov, zatiaľčo jej syntax (vetná skladba) a morfológia (tvaroslovie) poukazujú na silný slovanský vplyv. Esperantské morfémy (najmenšie význam nesúce čiastky jazyka) sú nemenné a možno ich takmer neobmedzene kombinovať do rozličných slov, takže tento jazyk má mnoho spoločného s izolujúcimi jazykmi ako je čínsky, zatiaľčo jeho vnútorná štruktúra jeho slov pripomína aglutinujúce jazyky, ako sú turečtina, svahilčina a japončina.

Rozvoj. Na začiatku esperanto pozostávalo z asi 1000 koreňov, z ktorých možno utvoriť 10-12 tisíc slov. Dnes esperantské slovníky často obsahujú 15-20 tisíc koreňov, z ktorých možno utvoriť státisíce slov, a jazyk sa stále vyvíja: Akadémia esperanta kontroluje aktuálne tendencie. V priebehu histórie bola táto reč používaná na takmer všetky predstaviteľné ciele; niektoré z nich problematické či vyvolávajúce polemiku. Esperanto bolo zakázané a jeho používatelia prenasledovaní tak za Stalina, ktorý ho považoval za reč „kozmopolitov“, ako aj za Hitlera, pre ktorého to bola reč Židov (Zamenhof, tvorca esperanta, bol Žid).

Používatelia jazyka. Počet ľudí, ktorí hovoria esperantom, dlho stúpal až na úroveň, keď už nemožno spočítať všetkých, rovnako ako je nemožné spočítať ľudí z celého sveta, čo hovoria napr. anglicky alebo čínštinou. Jednoduché vyhľadávanie slova "esperanto" pomocou Google dáva takmer 67 miliónov výsledkov. Počet predaných učebníc a členské štatistiky miestnych skupín ukazujú, že ľudí s minimálnou znalosťou jazyka sú státisíce, ba až milióny. To už je veľká a naozaj medzinárodná komunita: napr. Svetový esperantský zväz (Universala Esperanto-Asocio – ďalej UEA), ktorého členovia tvoria najaktívnejšiu časť esperantskej komunity, má svoje národné zväzy vo viac ako 70 krajinách a individuálnych členov v takmer dvojnásobnom počte krajín. Existujú už aj ľudia, ktorí hovoria esperantom ako jedným zo svojich rodných jazykov, pretože sa často stáva, že rodičia pochádzajú z rôznych krajín, preto doma používajú ako spoločný jazyk esperanto. V dôsledku používania esperanta v domácnosti existuje v súčasnosti možno tisíc esperantistov, ktorí hovoria touto rečou od narodenia.

Vyučovanie esperanta. Dorozumievať sa esperantom je možné začať veľmi rýchlo a to poskytuje ideálny úvod do štúdia cudzích jazykov. Už o niekoľko týždňov môžu študenti korešpondovať v esperante a o pár mesiacov môžu v rámci svojich škôl cestovať do cudziny. Experimentálne a neformálne pozorovania potvrdzujú, že predchádzajúce učenie sa esperanta má pozitívne účinky na následné štúdium iných cudzích jazykov. Hoci sa esperanto vyučuje na niektorých školách a tiež v kurzoch pre dospelých, obyčajne sa ho učia ľudia ako samoukovia alebo pomocou korešpondenčných kurzov (cez papierovú alebo elektronickú poštu), napríklad pomocou internetového portálu lernu!, ktorý ponúka kurzy vo viac ako 30 jazykoch. Existujú učebnice a pomôcky pre samoukov vo viac než 100 jazykoch; Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky existuje v esperantskom preklade a americká organizácia pre výučbu jazykov ACTFL vyvinula oficiálne normy pre výučbu esperanta. Esperanto je jedným z uznaných jazykov štátneho systému skúšok v Maďarsku. Na internetovej stránke pre učiteľov esperanta www.edukado.net nájdete informácie o súčasnom stave vo výuke esperanta.

Oficiálne uznanie. V roku 1954 Generálna konferencia UNESCO uznala, že dosiahnuté výsledky esperanta sú v súlade s cieľmi UNESCO. V dôsledku toho boli ustanovené oficiálne vzťahy medzi UNESCO a UEA. Spolupráca medzi týmito dvoma organizáciami pretrváva. V roku 1977 generálny riaditeľ UNESCO, pán Amadou-Mahtar M´Bow, vystúpil s prejavom na 82. Svetovom esperantskom kongrese v Austrálii. V roku 1985 Generálna konferencia UNESCO vyzvala členské štáty a medzinárodné organizácie prikročiť k výučbe esperanta v školách a k jeho využívaniu v medzinárodnom styku. UEA má tiež poradné vzťahy s Organizáciou spojených národov (OSN), UNICEFom, Radou Európy, Medzinárodnou organizáciou pre normy (ISO) a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

Schôdze a stretnutia. V esperante sa každoročne koná viac ako sto medzinárodných konferencií a stretnutí a bezpočet miestnych a klubových stretnutí - bez prekladateľov a tlmočníkov a s účasťou od niekoľko desiatok do niekoľko tisíc ľudí. Najväčším je Svetový esperantský kongres, ktorý sa koná každý rok v inej krajine: (2007 Jokohama, 2008 Roterdam, 2009 Bialystok [Poľsko], 2010 Havana, 2011 Kodaň). Konajú sa aj mnohé konferencie a semináre v esperante na konkrétne témy, napr. "Ľudské práva" alebo "Esperanto a internet".

Výskum a knižnice. Na mnohých univerzitách je esperanto súčasťou lingvistických kurzov, niektoré ho ponúkajú ako nezávislý študijný odbor. Zvlášť pozoruhodné sú univerzita v Poznani (Poľsko) s diplomovým programom z interlingvistiky a v Amsterdame. Bibliografia Združenia moderných jazykov (USA) registruje každoročne viac ako 300 odborných publikácií o esperante. Knižnica Esperantského zväzu Veľkej Británie má viac ako 20 tisíc zväzkov. Medzi ďalšie veľké knižnice patria Medzinárodné esperantské múzeum vo Viedni, ktoré je súčasťou Rakúskej národnej knižnice, Hodlerova knižnica v centrále UEA v Rotterdame a Esperantská knižnica v meste Aalen v Nemecku. Knižnice vo Viedni a v Aalene poskytujú informácie o svojich zbierkach prostredníctvom Internetu a sú tiež prístupné prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Profesionálne kontakty a odborné záujmy. Esperantisti sú združení aj v rozličných odborných zväzoch, ako napr. lekári, spisovatelia, železničiari, vedci, hudobníci a mnohí iní. Tieto združenia často vydávajú svoje vlastné časopisy, organizujú konferencie a pomáhajú rozširovať profesionálne a špeciálne využívanie esperanta. Centrum pre výskum a dokumentovanie svetových jazykových problémov uľahčuje spoluprácu na univerzitnej úrovni. Medzinárodná akedémia vied v San Marine organizuje série kurzov v esperanta a udeľuje diplomy. Originálne a preložené publikácie pravidelne vychádzajú v odboroch astronómia, informatika, botanika, entomológia, chémia, právo a filozofia. Existujú záujmové organizácie, ako sú skauti, nevidiaci, šachisti, hráči GO (japonská národná hra), rovnako ako elektronické konferencie a blogy.

Literatúra. Prekvitajúcu literárnu tradíciu v esperante uznáva medzinárodný PEN-klub, ktorý ustanovil Esperantskú filiálku na svojom 60. kongrese v septembri 1993. Medzi pozoruhodných súčasných spisovateľov píšucich v esperante patria: románopisci Trevor Steele (Austrália), István Nemere (Maďarsko) a Spomenka Štimec (Chorvátsko); básnici Mauro Nervi (taliansko), Mao Zifu (Čína) a Abel Montagut (Katalánsko); esejisti a prekladatelia Probal Dašgupta (India), Humphrey Tonkin (USA) a Kurisu Kei (Japonsko). Škótsky esperantský spisovateľ William Auld (1924-2006) bol za svoju poetickú tvorbu niekoľkokrát kandidátom na Nobelovu cenu za literatúru.

Preklady. Literárne diela preložené do esperanta a vydané v poslednom čase sú najmä: Zimná rozprávka od Shakespeara, Pán prsteňov od Tolkiena, Sto rokov samoty od Garcíu Márqueza, Slečna Maitreyi od Eliadeho, Plechový bubienok od Grassa, Vladár od Machiavelliho a veľká rodinná sága Cchao Süe-čchina Sen v červenom pavilóne. Pre deti je okrem Asterixa, Macka Pu a Tin-Tina preložený aj „Struwwelpeter“ (Strapatý Peter), Pipi Dlhá Pančucha a všetky Mumi-knihy od svetoznámeho fínskeho autora Tove Janssona, ako aj knihy o krajine Oz od L. Franka Bauma; dajú sa obstarať na internete. Z esperanta bola do slovenčiny preložená Maškaráda, kniha od Tivadara Sorosa vydaná v r. 1965 (v esperante): opisuje v nej život rodiny v Budapešti počas nacistickej okupácie. Toto dielo bolo vydané v angličtine vo Veľkej Británii (2000) a v USA (2001) a v posledných rokoch vyšlo tiež v ruštine, maďarčine, nemčine a turečtine. Kniha Romana Dobrzynského Zamenhofova ulica bola preložená do viac ako desiatich jazykov, naposledy do francúzštiny (2008) a taliančiny (2009).

Divadlo a kino. Divadelné hry od dramatikov tak rôznorodých ako Goldoni, Ionesco, Shakespeare a Alan Ayckbourg sa hrajú v posledných rokoch aj v esperante. Hoci Veľký diktátor od Chaplina použil vo svojich scénach plagáty v esperante, celovečerné filmy sú menej obvyklé. Pozoruhodná výnimka je kultový film Incubus (s hercom Williamom Shatnerom), ktorého dialógy sú výlučne v esperante.

Hudba. Hudobné žánre v esperante zahŕňajú tak populárne ako aj ľudové piesne, rockovú hudbu, kabarety, piesne pre sólistov a pre zbory, i operu. Populárni skladatelia a umelci, vrátane britského Elvisa Costellu a amerického Michaela Jacksona, nahrávali piesne po esperantsky, komponovali skladby inšpirované týmto jazykom alebo ho používali vo svojich propagačných materiáloch. Klasické diela pre orchester a zbor s esperantskými textami sú Sútra srdca od Lou Harrisona a Prvá symfónia od Davida Gainesa (obaja z USA). Hudbu v esperante možno nájsť aj na internete, vrátane niekoľkých webových stránok venovaných esperantskému karaoke.

Periodiká. V esperante sa pravidelne vydáva viac ako 100 časopisov a revuí, niektoré z nich ponúkajú aj elektronickú verziu; veľa časopisov majú na svojich internetových stránkach i archív. Ďalej vychádzajú periodiká o medicíne, prírodných vedách, časopisy s náboženskou tematikou, pre mládež, pre pedagógov, taktiež literárne revue, ako aj rôzne špeciálne zamerané časopisy. Existuje mnoho internetových revuí, vrátane Libera Folio, reagujúceho na aktuálne témy.

Rádio a televízia. Rozhlasové vysielače v Brazílii, Číne, na Kube, v Poľsku a Vatikáne vysielajú v esperante pravidelné relácie. Niekoľko rozhlasových programov možno zachytiť aj cez Internet, v poslednom čase sú veľmi populárne esperantské podcasty! Televízne kanály v rozličných krajinách vysielajú kurzy esperanta, vrátane 16-dielnej adaptácie kurzu z BBC Mazi v Gondolande, vysielanej na televíznom kanáli Poľsko I.

Internet. Komunita esperantistov na internete je veľmi veľká a rýchlo rastúca. Existuje niekoľko stoviek diskusných skupín v esperante, ktoré sa zaoberajú rozličnými témami, od používania jazyka v rodine až po všeobecnú teóriu relativity. Esperanto sa využíva aj v komunikačných chatovacích protokoloch ICQ, IRC, MSN, Skype a pod. Webové stránky v esperante sa počítajú na státisíce. Existujú počítačové programy, ktoré sú vytvorené pôvodne v esperante, napr. rôzne programy na kontrolu pravopisu, gramatiky a esperantské rozloženie klávesnice. Programy ako Open Office, Firefox, IrfanView, grafické prostredie KDE a operačný systém Ubuntu sú tiež k dispozícii v esperante. Svetoznáme portály ako Google, Wikipedia, Facebook, Ipernity majú okrem iných aj esperantskú verziu.