Về đĩa DVD2. Hướng dẫn

Đĩa DVD này được thiết kế để:
a) thông tin về Esperanto - dành cho người mới bắt đầu
b) dạy Esperanto - dành cho người yêu thích
c) ứng dụng Esperanto - dành cho người muốn tìm hiểu văn hoá Esperanto

Nội dung của DVD được biên soạn bởi E@I - tổ chức thanh niên quốc tế (đã tham gia nhiều loại dự án khác nhau liên quan đến Giáo dục@Internet), với mục đích đẩy mạnh việc học tập giữa các nền văn hoá, khuyến khích việc học và sử dụng internet cũng như các ngôn ngữ.

2. Nội dung

Đĩa DVD tập hợp nhiều tài liệu phong phú, với mục đích giúp bạn "khám phá" Esperanto (nếu bạn vẫn còn chưa biết về ngôn ngữ) hoặc là cầu nối tới các tài liệu hữu ích (nếu bạn đã nói được ngôn ngữ). Bằng đĩa DVD này, bạn có thể thưởng thức được thứ ngôn ngữ sống - ngôn ngữ văn hoá quốc tế và thiết thực, chắc chắn sẽ xứng đáng được chú ý và truyền bá rộng rãi.

Nội dung được chia thành 3 phần chính theo cương lĩnh hành động của Hội Quốc tế ngữ thế giới: Thông tin, Giáo dục, Ứng dụng. Mỗi phần được chia thành một số phần nhỏ hơn; một số phần trong đó được chia nhỏ bởi các thanh (menu submenu).

Làm thế nào để sử dụng được đĩa DVD này? Bằng đĩa DVD này bạn có thể:
tìm hiểu về Esperanto (phần Thông tin), về lịch sử, người sáng tạo ra ngôn ngữ, quá trình phát triển...
học Esperanto (phần Giáo dục) - từ sơ cấp đến cao cấp - tất cả mọi người đều có thể lựa chọn khoá học phù hợp với khả năng/sở thích của mình...
ứng dụng Esperanto (phần ứng dụng) - có nhiều khả năng ứng dụng ngôn ngữ: xem phim, nghe nhạc, đọc sách, tạp chí, chơi trò chơi...

Thông tin thêm về dự án, xin tìm hiểu tại: dvd.ikso.net .

Đĩa DVD này được hoàn thành bởi:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các tổ chức và cá nhân đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đĩa DVD này:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Đĩa DVD được phép sử dụng tài liệu/tác phẩm của:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Ngoài ra, chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi hoàn thành đĩa DVD này (tư vấn, dịch thuật...)

Bản quyền

Nội dung của đĩa DVD này có thể được sao chép, phân phối và sử dụng cho các mục đích phi thương mại, với điều kiện phải sao chép nguyên bản và bao gồm cả bản quyền của đĩa. Tất cả các hình thức sử dụng khác phải được sự đồng ý của E@I và cộng sự; liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ dvd@ikso.net